Процени

ДОМ – ДИЗАЈН е фирма која високо професионално работи на полето на процена со недвижен имот уште од 1995 година. Проценките кои ги изработуваме се објективни и добиени по пат на користење на пазарни методи според меѓународни стандарди, а сето тоа во склад со стандардите и пазарните услови во Р. Македонија. 
Поради сето ова, нашите проценки се признаени од повеќе банки, нотари и други органи со кои редовно соработуваме


Единствена експертска процена со меѓународен сертификат за процена на недвижнини.(Јули 1998г) 

Лиценца од Агенцијата на РМ за трансформација на општествениот капитал(Октомври 1998г)

Судско овластување за процена на недвижнини (Ноември 1998г)

Уверение за положен испит за проценувач од област на недвижен имот (Мај 2012г) 

Лиценца за вршење на работи на процена од областа на НЕДВИЖЕН ИМОТ (Ноември-2012 год.) 

Лиценца за вршење на работи на процена од областа на ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА (Мај-2014 год.)


Дом Дизајн.© Сите права задржани. 2023     Web Design by BNS